Skip to main content
 

GECK OP U

Kwetsbaar in Utrecht

 

GECK OP U

Kwetsbaar in Utrecht

Projectsamenvatting GECK OP U

GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht

De coronapandemie en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Deze gezondheidseffecten zijn niet gelijk verdeeld; niet alle bevolkingsgroepen zijn even kwetsbaar. De gezondheidseffecten zijn bovendien niet altijd goed zichtbaar; juist kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld doordat zij bijvoorbeeld minder vaak meedoen aan de bestaande vragenlijstonderzoeken. Hierdoor bestaat het risico dat de coronacrisis de al bestaande gezondheidsverschillen vergroot.

Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven om problemen tijdig te signaleren en om kwetsbare groepen te ondersteunen, en daarmee de negatieve impact van corona te verzachten. Meer inzicht in hoe deze initiatieven bijdragen aan ondersteuning van kwetsbare groepen, en of deze initiatieven passend zijn, is wenselijk.

In het project GECK OP U (GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht) doen we onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor gezondheidseffecten van de pandemie en de maatregelen, welke gezondheidseffecten worden gezien bij kwetsbare groepen, en welke initiatieven werken om deze groepen te ondersteunen. We richten ons hierbij op de regio Utrecht, specifiek op de wijken Binnenstad en Overvecht in de stad Utrecht en op Vollenhove in Zeist.

Doelen van het project:

Inzicht krijgen in wat kwetsbaarheid is en welke groepen kwetsbaar zijn in coronatijd.

In kaart brengen wat de aard en omvang is van gezondheidseffecten bij kwetsbare groepen.

Op zoek gaan naar goede voorbeelden om vroeg te herkennen wanneer kwetsbaarheid en gezondheidseffecten ontstaan en manieren om te dit te voorkomen.

Zorgen dat de kennis die wij opdoen ook op andere plekken gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in andere steden, in andere landen en in (zorg)opleidingen.

Geleerde lessen:

Het effect dat de coronatijd heeft gehad op het leven van mensen is weer te geven als een trampoline. Op deze trampoline vielen de extra lasten van de coronatijd, te zien als gewichten op de trampoline die maken dat de trampoline doorzakt. Er waren echter ook helpende factoren die maakten dat mensen veerkrachtig waren, te zien als de veertjes aan de trampoline die maken dat de trampoline weer terug kan veren. Iedere groep in een kwetsbare situatie heeft zijn eigen lasten en veertjes, en zijn eigen balans hiertussen.

Mensen wiens leven zich in een transitiefase bevond toen de coronatijd begon, zoals de overgang van studie naar werk of het bezig zijn met een inburgerings-, behandel- of reïntegratietraject, ervaarden doorgaans meer last van de coronatijd dan mensen wiens leven zich in een stabielere fase bevond, zoals ouderen.

Wat betreft veerkrachtsfactoren zijn er in ons project grofweg twee groepen te onderscheiden: mensen die hun veerkracht vooral uit zichzelf en/of uit professionele hulp halen, en mensen die hun veerkracht vooral uit hun sociale netwerk en/of informele hulp halen. Deze tweede groep had doorgaans meer last van de coronatijd, omdat het sociale netwerk en informele hulp door de maatregelen al snel werden ingeperkt. Professionele hulp ging vaak nog langer (in een andere vorm) door, en ook veerkrachtbronnen in de persoon zelf konden vaak blijven worden ingezet.

Corona gaf een aantal groepen gedwongen ruimte tot zelf-ontplooing. Met deze mensen ging het initieel slechter in coronatijd, maar kwamen daardoor op een punt dat het zodanig slecht liep dat zij hiermee aan de slag gingen en zichzelf ontplooiden. Te denken valt aan mensen die op zoek gingen naar beter passend (vrijwilligers)werk of die hulp zochten voor problemen die al langer bestonden.

Wat betreft oplossingrichtingen om kwetsbare groepen te ondersteunen valt op dat vraag en aanbod elkaar niet altijd goed weten te vinden. Bewoners noemen behoefte aan aanbod (bijvoorbeeld activiteiten) waarvan professionals aangeven dat het al bestaat, maar niet goed wordt gevonden. Investeren in de vindbaarheid van bestaand aanbod lijkt zinvol, maar is ook een uitdaging.

Mogelijk gemaakt door:

Het project Kwetsbaar in Utrecht wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht, het Trimbos-instituut, gemeente Utrecht, gemeente Zeist, GGD regio Utrecht, Nivel, Pharos, Meetellen in Utrecht en Stichting Al Amal. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Kwetsbaar in Utrecht