Zorgzaam uit
de Crisis

 

Zorgzaam uit
de Crisis

Projectsamenvatting

Zorgzaam uit de Crisis

Onder druk van de coronapandemie heeft de overheid voortdurend ingrijpende beslissingen genomen. Welke morele principes en aannames lagen er aan de basis van die besluiten? Hoe overtuigend was de ethische onderbouwing? En wat zijn de alternatieven? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject Zorgzaam uit de crisis: Een zorgethische analyse van het COVID-19 crisisbeleid.

Ons onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste omvat een analyse van de ethische rechtvaardiging van de keuzes in het nationale crisisbeleid. De overheid zette in op de bescherming van kwetsbare groepen en riep burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe werden kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid door de overheid ingevuld? Dit brengen we onder meer in kaart via een analyse van de belangrijkste regeringsbrieven over het crisisbeleid.

Het tweede deel van dit project focust op vier groepen die vaak als (extra) kwetsbaar worden gezien of die te maken krijgen met factoren die hun kwetsbaarheid verhogen. Het gaat om ouderen met thuiszorg, mensen met een licht verstandelijke beperking in een zorginstelling, ongedocumenteerde migranten en statushouders, en, tot slot, naasten van mensen in de palliatieve zorg. Via interviews analyseren we hoe zij en hun zorgnetwerk de pandemie en het crisisbeleid ervaren hebben en hoe zij hun eigen afwegingen gemaakt hebben over wat wel en niet kon. Inzicht in hoe de pandemie en het crisisbeleid doorwerken in zorgpraktijken is cruciaal om het gevoerde beleid kritisch tegen het licht te houden.

Het derde deel van het onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van een alternatief ethisch kader om zorg aan kwetsbare groepen op een goede manier in (crisis)beleid vorm te geven. Hierbij bouwen we op de inzichten uit ons empirisch onderzoek en op gesprekken met betrokkenen. Hoe kan Nederland toegroeien naar een meer zorgzame samenleving die veerkrachtig met toekomstige (gezondheids)crises kan omgaan?

Onze pagina op Zorgethiek

Doelen van het project:

Inzicht krijgen in de morele keuzes achter het coronacrisisbeleid van de overheid.

In kaart brengen hoe kwetsbare groepen en hun zorgnetwerk corona en het crisisbeleid hebben ervaren.

Begrijpen wat kwetsbaarheid betekent voor mensen die vaak als kwetsbaar worden gezien.

Ontwikkelen van een nieuw ethisch kader voor beleid rondom de zorg voor groepen in kwetsbare posities.

Mogelijk gemaakt door:

Zorgzaam uit de crisis wordt uitgevoerd door de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Partners zijn Dokters van de Wereld, Pharos, ’s Heeren Loo, Reliëf en PZNL. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Nieuwsberichten Zorgzaam uit de Crisis