Student onderzoek

groep mens figuren onder een vergrootglas

‘Etnografisch Practicum’

Studenten Ba-Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam

Een aantal tweedejaars studenten van de Bachelor Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) doet in het kader van het vak ‘Etnografisch Practicum’ in groepsverband ‘explorerend onderzoek’ rondom het thema ‘Sociale impact van fysieke afstand op kwetsbare groepen in Nederland’ in tijden van COVID-19. Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in de periode april-juni 2020. De eindrapportage van deze onderzoeksprojecten zal eind juni 2020 plaatsvinden. Deze onderzoeken worden begeleid door Dr. Trudie Gerrits.

1) Uitgestelde niet-acuut geachte zorg ten gevolge van Covid-19

Julia van Reek, Dana Nieuwendijk, Ilse de Vries en Jillian Zwemmer

Sinds de uitbraak van het Covid-19-virus worden er enorme inspanningen geleverd door zorgmedewerkers om de zorg in goede banen te laten verlopen. Om zo veel mogelijk ruimte en personeel in te kunnen zetten voor Covid-19-patiënten is de ‘niet-acute’ zorg afgenomen, waardoor geplande behandelingen en operaties zijn uitgesteld tot nader order. Onze hoofdvraag is: Hoe gaan mensen om met sociale en persoonlijke veranderingen wanneer hun niet-acuut geachte behandeling is uitgesteld ten gevolge van Covid-19? Wij gaan onderzoeken wat de patiënten van wie de zorg is uitgesteld hiervan vinden, hoe ze het ervaren en ermee omgaan en welke suggesties ze hebben om beleidskeuzes omtrent uitgestelde zorg ten tijde van Covid-19 te verbeteren.

2) De impact van sociale isolatie op jongeren die gebruik maken van psycho-sociale hulpverlening

Jet van de Kar, Noeska van der Eng, Viktor Klerks en Yara van Apeldoorn

Naast de fysieke kwetsbaarheid van groepen (ouderen en lichamelijk zieken) door Covid-19 is er ook sprake van sociale kwetsbaarheid van bepaalde groepen als gevolg van de beleidsmaatregelen, zoals  bijvoorbeeld jongeren (18-25 jaar) die een vorm van psycho-sociale hulp krijgen. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand te houden en psycho-sociale hulpverlening wordt als gevolg hiervan zoveel mogelijk online aangeboden, of zelfs uitgesteld. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de impact van deze sociale isolatie en de nieuwe richtlijnen in de psychologische hulpverlening op deze jongeren? Wij gaan onderzoeken welke uitdagingen of problemen deze jongeren ondervinden als gevolg van de sociale isolatie en de veranderende psychosociale gezondheidszorg, of zij oplossingen en strategieën gevonden hebben om hiermee om te gaan en hoe (nationaal) beleid deze oplossingen zou kunnen faciliteren.

3) Taalbeheersing, zorg & corona

Debby Peerdeman, Eva Frijns, Hannah Visser, Manpreet Brar

Mensen die de Nederlandse taal beperkt beheersen zijn in hun contacten met zorgverleners vaak afhankelijk van anderen, hetgeen kan leiden tot communicatieproblemen, misverstanden en frustratie. Uit eigen omgeving weten we dat dat ook speelt tijdens deze corona-pandemie. Dit bracht ons op onze hoofdvraag: Hoe wordt de communicatie rondom gezondheid en zorg tijdens de coronacrisis beleefd door personen met een migratieachtergrond uit Punjab (India) die de Nederlandse taal beperkt beheersen? Wij gaan onderzoek doen naar hun ervaringen met de zorg tijdens de corona-pandemie en naar de informatievoorziening over corona en maatregelen in Nederland, en hoe de zorg voor en communicatie met deze groep verbeterd zou kunnen worden. Wij zullen hun ervaringen plaatsen in de context van hun eerdere ervaringen met de Nederlandse gezondheidszorg.

4) Statushouders in Planned Diversity Projecten Stek Oost en Karmijn en Covid-19

Isabeau van Tilburg, Marije Nieuwland, Boaz Krone en Romy Bijlsma

Door de situatie rondom COVID-19 wordt er in de media veel aandacht geschonken aan kwetsbare groepen. Deze kwetsbaarheid is zowel sociaal-economisch als emotioneel. Wij richten ons op een specifieke kwetsbare groep,  namelijk statushouders in Amsterdam die deelnemen aan twee gemeentelijke woonprojecten (Stek Oost en Karmijn) die beogen de integratie te bevorderen (planned diversity). Onze hoofdvraag is “Hoe speelt COVID-19 een rol in de ervaringen van het dagelijks leven van statushouders in een ‘planned diversity project’ in Amsterdam?” Wij onderzoeken onder andere hoe er over COVID-19 gecommuniceerd wordt binnen de woonprojecten en of er hulp beschikbaar is in deze projecten, die onderling verschillen in opzet.  Wij beogen te komen met aanbevelingen voor het vertalen van beleidsinitiatieven naar het dagelijks leven van statushouders binnen deze planned communities.

5) Autonomie in een Pandemie. Reacties van Nederlandse Boeren en Jongeren op klimaat- en coronamaatregelen

Shirley Blooij , Anna Scholder, Jolin Ordelman, Marie Voerman, Bo van Beuningen

In korte tijd zijn er diverse maatregelingen ingevoerd om het COVID-19 virus in Nederland te controleren.  Tegen deze ‘strenge’ maatregelingen wordt niet grootschalig geprotesteerd, terwijl er veel protest is tegen voorgestelde beleidsmaatregelen ten behoeve van het klimaat. Waarom zijn deze maatregelen wel mogelijk in tijden van een Corona crisis, maar is het niet gelukt om een aantal van deze maatregelen door te voeren als onderdeel van een klimaatbeleid? In ons onderzoek richten we ons op twee groepen – boeren en jongeren – omdat deze groepen centraal staan in protesten tegen de autonomie beperkende maatregelen in beide crisissen. Onze onderzoeksvraag is: Hoe reageren Nederlandse boeren en jongeren op de autonomie beperkende maatregelen van het Nederlandse Corona-beleid ten opzichte van het Nederlandse klimaatbeleid? We zullen onderzoeken hoe Nederlandse boeren en jongeren autonomie conceptualiseren en ervaren; hoe zij de autonomie beperkende maatregelen van het opgestelde klimaat en corona-beleid in hun dagelijkse leven ervaren; en wanneer, en waarom, zij in protest (zullen) komen tegen deze maatregelen. Wij hopen met de inzichten uit dit onderzoek bij te dragen aan een bredere acceptatie van het klimaatbeleid.