Coronatijden gaat uitbreiden: Maatschappelijke Dynamiek, POLAR en Kwetsbaar in Amsterdam

Het coronatijden.nl platform gaat binnenkort uitbreiden met informatie en bevindingen van een drietal nieuw gefinancierde projecten rondom het thema sociale kwetsbaarheid en hulpverlening. We zijn blij met deze nieuwe impuls om de site te blijven draaien. Stay tuned!

  • De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie (Sociologie UvA/EUR) onderzoekt de sociologische consequenties van de COVID-19 pandemie voor werk en inkomen, onderwijs, sociaal-psychologisch welbevinden, en onderlinge solidariteit en vertrouwen. Het project gaat  op zoek naar maatschappelijke scheidslijnen, zal kwetsbare groepen identificeren, en beleidsstrategieën formuleren voor het versterken van veerkracht van personen, organisaties en samenleving.
  • POLAR: Psychosociale effecten van Corona bij de ziekte van Alzheimer (Alzheimercentrum Amsterdam/Amsterdam UMC) kijkt naar de effecten van de pandemie op gedrag en stemming, functioneren, en belasting van mensen met Alzheimer en hun naasten, alsook zorgconsumptie. Het project identificeert ook de meest kwetsbare subgroepen. Op basis daarvan zullen toepasbare informatie-producten worden ontwikkelt.
  • Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis  (School of Business and Economics VU/GGD Amsterdam/Leger de Heils Amsterdam/HVO/Querido/De Regenboog) heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam. Het project gaat onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen.